शिक्षण शिकण्याची भाषा-आपली मातृभाषा

शिक्षण शिकण्याची भाषा-आपली मातृभाषा

विचाराची भाषा आणि शिक्षणाची भाषा एकच असली तर शिक्षण सुलभ होते. भाषेच्या अडचणीत सापडलेल्या व्यक्ती निव्वळ शिकण्याची भाषा इंग्रजी आहे म्हणुन शिकणे सोडुन देतात. ह्या सर्वांच्या भावना विचारात घेतल्या आणि आम्ही त्याची बोलण्याची भाषा ही शिकण्याची भाषा ठेवली .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *